Zorg en begeleiding

Wij werken met de 1-zorgroute. 

Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. De cyclus van handelingsgericht werken wordt twee keer per jaar door de leerkracht doorlopen. 

Halverwege de cyclus vinden zorgbesprekingen plaats. Handelingsgericht werken kent de volgende stappen: 

 

Waarnemen 

Op basis van uitslagen op methode onafhankelijke toetsen (Cito-toetsen) kunnen leerlingen direct ingedeeld worden in één van de drie clusters. Daarna wordt er gerichter naar de leerling gekeken. Ook worden de volgende vragen gesteld: Heeft de leerling voldoende groei doorgemaakt? Zijn er geen didactische hiaten ontstaan? Gedijt de leerling? 

 

Begrijpen

Is het antwoord op één van deze vragen negatief, dan worden voor deze leerling de specifieke onderwijsbehoeften benoemd. Op grond hiervan wordt een individuele aanpassing in het groepsplan gemaakt. 

 

Plannen 

Twee keer per jaar worden er groepsplannen gemaakt. Voorafgaand aan elke planperiode is er een evaluatiemoment. 

 

Realiseren 

Binnen de groep wordt volgens het plan met de leerlingen gewerkt. 

 

Schoolniveau 

Op schoolniveau vinden groepsbesprekingen en zorgbesprekingen plaats. In de groepsbespreking wordt cyclisch en systematisch besproken hoe de leerkracht haar aanbod en handelen afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Elke cyclus wordt afgerond met een groepsbespreking. De groepsbespreking is ook weer het begin van een nieuwe cyclus. Bij de groepsbespreking zijn de leerkracht en intern begeleider aanwezig. In de groepsbespreking wordt het vorige groepsplan geëvalueerd, het groepsoverzicht besproken, de onderwijsbehoeften van leerlingen aangescherpt en bekeken hoe in de groep leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften op een haalbare manier geclusterd kunnen worden. Tevens worden de handvatten verzameld voor het opstellen van het nieuwe groepsplan en kan de leerkracht aangeven waarbij hij/zij begeleiding wenst van de intern begeleider.