Plusklas

Onze school heeft een plusklas.

 

Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Deze plusklas is groepsdoorbrekend. Het onderwijs in de plusklas is vakoverstijgend. In de meeste gevallen gaat het om verbreding en verdieping van de leerstof uit de eigen groep. Maar ook wordt er in de plusklas aandacht besteed aan het leren leren, creatieve oplossingen bedenken, samenwerking en het maken van presentaties en projecten.

 

Om in aanmerking te komen voor de plusklas volgen wij het plusklas beleidsplan. De leerkracht en de intern begeleider besluiten in samenwerking met de plusklasbegeleider en ouders wie in aanmerking komt om deel te nemen.